Hasičská zbrojnice Lanškroun

Typickým urbanistickým prvkem pro město Lanškroun je pravidelné gotické řádkování zejména kolem hlavního náměstí J.M. Marků. Tyto objekty mají zpravidla sedlovou střechu v celé své délce. Návrh v maximální míře vychází z kontextu okolí a daný charakter zástavby aplikujeme na navrhovaný objekt. To nám určuje jak prostorové, dispoziční i konstrukční řešení. Vzniká tak kompaktní objem dělený podélnými stěnami na jednotlivé funkční trakty. Do řešeného území tak vstupujeme s kompaktní hmotou dpolňující uliční čáru. Kolem objektu je navržena vnitroareálová komunikace, která zároveň slouží jako pěší průchod, příjezd hasičů a jejich parkování, tak požadovaný příjezd k sousednímu pozemku.

Rok: Září 2022
Lokalita: Lanškroun
Status: Soutěž
Program: Hasičská zbrojnice
Team: Ivo Stejskal, Zdeněk Šuchma
Vizualizace: Martin Holý, Dávid Medzihorský